โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 5
ชื่อ   :   โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 5
สถานที่   :   อ.เมือง จ.ยะลา
โครงการ   :   ติดตั้งระบบไฟฟ้าและคอนโทรล
ระบบ   :   Fuel Handing