โรงผลิตน้ำมันไพโรไลซิสพลาสติก CU 03
ชื่อ   :   โรงผลิตน้ำมันไพโรไลซิสพลาสติก CU 03
สถานที่   :   โรงไฟฟ้าขยะ (แพรกษาใหม่) จ.สมุทราปราการ
โครงการ   :   ติดตั้งระบบไฟฟ้าและคอนโทรล